paragraf

 

 

 

Vedtægter for Støvring Løbe- & Gåklub

 § 1 Navn og hjemsted

1: Foreningens navn er Støvring løbeklub

2: Foreningen er hjemmehørende i Rebild kommune.

 

§ 2 Formål

1: Foreningens formål er at udbrede kendskab til motion eks. løb, gang mv. på alle niveauer – og gøre det muligt for dets medlemmer at dyrke dette og støtte, vejlede og motivere hinanden.

2: Foreningens aktiviteter er ugentlig fælles træning året rundt samt arrangementer med socialt islæt pr år – samt fælles deltagelse i stævner.

 

§ 3 Medlemskab

1: Medlemskab kan opnås af alle. Unge under 15 år kan kun deltage ifølge med forældre/værge

2: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 4 Ordinær generalforsamling

1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. – 2. kvartal og skal indkaldes til og med min. 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside eller anden offentlig medie.

2: Dagsorden offentliggøres ligeledes på klubbens hjemmeside 3 uger før generalforsamling. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3: Stemmeret på generalforsamlingen har alle der kan fremvise gyldig kontingentkvittering for året. Familie kontingent har kun en stemme.

 

§ 5. Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4: Indkommende forslag – ændring af vedtægter og evt udefra kommende forslag

5: Valg af bestyrelse og revisorer

6: Eventuelt

 

§ 6. Dirigent

1: Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også beslutter, hvad der skal føres til protokols.

2: Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

3: Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette

 

§7 Ekstra ordinær generalforsamling

1: Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldt af medlemmer er kun gyldig, såfremt alle, der har underskrevet indkaldelsen er til stede, enten personligt eller ved fuldmagt.

 

§ 8. Bestyrelsen

1: Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne og består af formand, næstformand, kasser, sekretær og et menigt medlem samt 2 suppleanter.

1a: menigt medlem kan undlades i dette tilfælde har formanden 2 stemmer

2: Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, de lige år vælges 2 personer til bestyrelsen og de ulige år vælges 3 personer. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde. Suppleanter vælges hvert år.

3: I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanterne ind i den rækkefølge de er valgt. Såfremt dette ikke er muligt supplerer bestyrelsen sig selv.

4: Foreningens bestyrelse tegner klubben i alle henseender. Prokura har, med 2 i foreningen: Formand, næstformand og kasser.

5: Senest 8 dage efter generalforsamlingen skal referatet offentliggøres.

 

§ 9. Regnskab.

1: Foreningens regnskabsår løber fra d 1. januar til 31. december.

2: Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

3: Bestyrelsen skal tilsikre af den til enhver tid gældende regnskabsinstruks følges.

 

§ 10. Revisor

1: På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske revisorer og en revisor suppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til regnskabet.

 

§ 11. Vedtægtsændringer

1: Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 del af de tilstedeværende er for forslaget.

 

§ 12. Opløsningen af klubben

1: Opløsning af klubben kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med ¾ flertal for forslaget.

2: Eventuelle midler overgår ved opløsningen til børnecanser fonden.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. april 2014.

 

Dirigent: Formand:

runner